Site menu:

 

Udruga za zaštitu potrošača Krapinsko-zagorske županije

 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su:

1.  pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača

2. pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu

3. pravo na pravnu zaštitu potrošača

4. pravo na informiranje i izobrazbu potrošača

5. pravo na udruživanje potrošača sa svrhom zaštite njihovih interesa, pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika    potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od interesa za potrošače

adresa: Velika Ves 132a

49224 Lepajci